Alkoholpolitik gældende for Svendborg Jagtforening
Baggrund:
Alkohol er en del af den danske kultur og opfattes af de fleste som en naturlig del af det sociale liv. Danskerne har et stort forbrug af alkohol, og det har danske unge
også. De starter tidligt og drikker i gennemsnit mere end de fleste andre unge europæere. Foreningslivet kan være med til at præge den eksisterende kultur
omkring alkohol, fordi der er god og positiv kontakt til medlemmerne. En af måderne at gøre det på er ved at udarbejde en alkoholpolitik i foreningen. Alkohol
er det eneste legale rusmiddel i Danmark, og er omfattet af flere lovgivninger.
Foreningens alkoholpolitik skal medvirke til at:
• Synliggøre foreningens holdning til alkohol
• Skabe en attraktiv forening med et godt og udviklende miljø for det enkelte medlem, og dermed for hele foreningen.
• Skabe rammerne for at medlemmerne trives.
• Fastholde foreningens troværdighed og gode image, og sikre at den kan leve op til fremtidige medlemmers krav om udfoldelse af vores fælles interesse, foreningens
miljø og sammenhold.
• Skabe debat og åbenhed om emnet, for at imødegå fordomme og tabuer.

Foreningens generelle holdning:
• Af hensyn til medlemmernes trivsel, sikkerhed under aktiviteter og foreningens omdømme, er den generelle holdning, at det ikke er acceptabelt, hvis
medlemmer eller gæster møder op eller optræder påvirket i foreningen eller til dennes aktiviteter.
• Foreningen udskænker ikke alkohol til personer under 18 år.

Hvem gælder alkoholpolitikken for og hvornår:
• Foreningens alkoholpolitik gælder for alle medlemmer – også gæster m.v. altså for alle, der deltager i foreningens aktiviteter.
Rammer og retningslinjer:
• Til aktiviteter hvor der er omgang med våben, f.eks. en dag med jagt eller skydning, vil der kun være mulighed for at indtage 1 genstand i en pause i løbet af aktiviteten.
Herudover vil det først være muligt for deltagere at indtage/købe alkohol efter at aktiviteten er afsluttet.
• Det er acceptabelt at der ved særlige lejligheder gives mulighed for at indtage alkohol. Det kan for eksempel være til foreningens julefrokost eller lignende.
Det er bestyrelsen som beslutter hvornår der er tale om en særlig lejlighed. Konsekvenser ved brud på aftaler og/eller overtrædelse af foreningens alkoholpolitik:
• Hvis et medlem overtræder bestemmelserne i alkoholpolitikken eller ikke overholder de indgåede aftaler, vil han/hendes situation blive taget op af bestyrelsen.
Bestyrelsen skal foranstalte passende aktion set i forhold til foreningens vedtægter, og tage initiativ til en samtale med medlemmet.
• Hvis et medlem møder op eller optræder påvirket til en aktivitet vil medlemmet blive nægtet deltagelse i aktiviteten.
Opfølgning og revision:
• Alkoholpolitikken tages op på et bestyrelsesmøde en´ gang om året. Formålet er at følge op på om alkoholpolitikken eventuelt skal revideres.
Denne alkoholpolitik er udarbejdet og godkendt på bestyrelsesmødet d. 26.05.2018. Alkoholpolitikken fremlægges på førstkommende ordinære generalforsamling
ultimo marts 2019, til orientering.
Alkoholpolitikken vil blive formidlet ud til medlemmerne via hjemmesiden, Facebook, samt ophængt på Skyttecentret, og ved opslag i tillægget til bladet JÆGER.
Sidst revideret d. 26.05.2018.
PBV.

Claus Lauritsen
Spørgsmål vdr. arrangement til Claus Lauritsen på 40 29 55 53