Obligatorisk riffelskydeforløb i Svendborg Jagtforening.
opdateret 10. juli 2020 (ny lovgivning)
Svendborg Jagtforening tilbyder aspiranter til riffelprøven, at de kan afvikle det obligatoriske Riffelskydeforløb

Klik på nedenstående link, og se dato for kurser.

https://event.it/jagt

Nedenstående regler er trådt i kraft 1. juli 2020

§ 31. Gennemførelse af obligatorisk riffelskydeforløb, jf. § 32, er en betingelse for aflæggelse af riffelprøven.
Det obligatoriske riffelskydeforløb skal forestås af en af Miljøstyrelsen godkendt riffelinstruktør, jf. § 47. Aspiranten kan via "Mit jagttegn" hente en formular om det obligatoriske riffelskydeforløb.
For at tjene som dokumentation, jf. § 27, stk. 2, skal formularen være underskrevet af den riffelinstruktør, der har forestået det obligatoriske riffelskydeforløb.
§ 32. Formålet med det obligatoriske riffelskydeforløb er at sikre, at aspiranterne efter endt forløb inden for jagtrelevant riffelskydning skal opnå viden om egne
færdigheder og begrænsninger og få kendskab til træningsmuligheder for dygtiggørelse.

Stk. 2. Riffelskydeforløbet skal foregå ved fysisk fremmøde på en godkendt skydebane, jf. bekendtgørelse om skydebaners indretning,
anlæggelse og anvendelse, under instruktion af en riffelinstruktør.

Stk. 3 Riffelskydeforløbet skal aflægges med et våben og en ammunition, som opfylder kravene til jagt på råvildt, for så vidt angår kuglevægt og anslagsenergi, jf.
bekendtgørelse om våben og ammunition der må anvendes til jagt m.v. Aspiranten skal medbringe det våben, som forløbet ønskes aflagt med,
samt den fornødne ammunition og våbentilladelse hertil.

Stk. 4. Der skal som minimum afgives 5 skud fra hver af følgende jagtrelevante skydestillinger:
1) Stående skydestilling med anlæg.
2) Stående skydestilling uden anlæg.
3) Siddende og/eller knælende skydestilling med anlæg.
4) Siddende og/eller knælende skydestilling uden anlæg.
5) Siddende på stol med anlæg.

Stk. 5. Ved skydeforløbet, jf. stk. 4, må der anvendes jagtrelevante anlæg, som enten medbringes af aspiranten selv, eller som stilles til rådighed af skydebanen.
Der skydes til Danmarks Jægerforbunds bukkeskive på en afstand af 100 meter. Der er ingen krav om, at aspiranten skal ramme målet.
Riffelinstruktøren kan instruere aspiranten i indtagelse af en for aspiranten stabil jagtrelevant skydestilling.

Stk. 6. Riffelinstruktøren kan fritage fysisk handicappede aspiranter for et eller flere af i de stk. 4, nævnte skydestillinger, hvis aspiranten på grund af det fysiske
handicap ikke kan udføre skydestillingen.”
Spørgsmål vdr. arrangement til Claus Lauritsen på 40 29 55 53

Pris for deltagelse

250,- DKK

Pr. deltager